Peuterspeelzaal

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Voorschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of de kinderopvang en vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd in groep 1 en 2 van de basisschool.

In Assen zijn er vier VVE peuterspeelzalen die extra middelen krijgen omdat ze vallen onder de subsidieregeling voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Op deze peuterspeelzalen staat een extra leidster op de groep en zijn alle leidsters extra geschoold. Er wordt in het aanbod extra gelet op de ontwikkeling van taal en kinderen kunnen 4 dagdelen komen. Als er een wachtlijst is voor de 3e en 4e dagdelen, kan het zijn dat we een kind dat wat extra aandacht goed kan gebruiken, voor laten gaan.

Voor deze extra ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een VVE programma, deze zijn ontwikkeld om kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden extra te stimuleren. Er zijn in Nederland diverse programma’s voor VVE. In Assen wordt het programma Puk&Ko op alle peuterspeelzalen  gebruikt. In het kader van VVE werkt peuterspeelzaal Mallemolen met Startblokken, en alle VVE locaties werken met Boekenpret.

Pedagogisch beleid

Spelen = ontwikkelen. De wereld verkennen en spelenderwijs nieuwe ervaringen opdoen. Dit is in één zin beschreven wat de kernfunctie van een peuterspeelzaal is. Onze uitgangspunten zijn:

  • Het kind moet zich veilig voelen in de omgeving en ten opzichte van de leiding, zodat het zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen.
  • Ieder kind is uniek en enig in z’n soort en ontwikkelt zich dus op eigen wijze en tempo. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om uit te groeien tot zelfstandige mensen met een positief zelfbeeld.
  • Kinderen moeten optimale ontplooiing van de ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. 
  • Het stimuleren van de interactie tussen kind en omgeving, rekening houdend met de wensen, mogelijkheden en behoeftes van het kind is belangrijk. 
  • Stimuleren van sociale contacten en vaardigheden is van groot belang
  • Groepsprocessen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling van het kind.

In onze samenleving leven mensen uit veel verschillende culturen, opvoeden dient gericht te zijn op het leren omgaan met anders zijn, met respect voor andere waarden en normen. De visie en uitgangspunten vinden we terug in drie algemene pedagogische doelen. In de zorg voor en opvoeding van kinderen willen wij bereiken dat:

Een kind zich veilig en op zijn gemak voelt.
Een kind zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden zo goed mogelijk ontplooit.
De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van een kind groeit. Ruimte, structuur en regelmaat en veiligheid zijn voorwaarden voor het bereiken van de pedagogische doelen. Het hele beleidsplan kunt u hier vinden: Pedagogisch beleidsplan SPA

Adres
Echtenstraat 1
9402 JA Assen
Telefoonnummer 0592 37 03 03

Openingstijden 
Ochtend 08.30 – 11.30 uur
Middag 13.00 – 15.00 uur

Dagdeelcombinaties 

  • dinsdagmiddag/donderdagmorgen
  • dinsdagmorgen/donderdagmiddag
  • maandagmorgen/woensdagmorgen
  • maandagmiddag/vrijdagmorgen

3e en 4e dagdelen zijn gratis, alleen op indicatie en in overleg met leidsters.