Kennismakingsgesprek en inschrijving

Als u geïnteresseerd bent in onze school voor de aanmelding van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de directeur of teamleider. Er zal met u een afspraak worden gemaakt voor een informatief gesprek. Tevens zal ervoor gezorgd worden dat u de schoolkalender/gids ontvangt. Tijdens het gesprek krijgt u informatie over de school en zal de directeur u de school laten zien. Als u besluit uw kind aan te melden op de Maria in Campisschool, dan levert u het aanmeldingsformulier op school in en zullen er afspraken worden gemaakt over de kennismaakochtenden.

Aanname en toelating
Ouders kunnen hun kind vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt op elk moment van het jaar bij de school aanmelden. De mogelijkheden van toelating van leerlingen aan de scholen vallend onder de Stichting zijn per school en per leerling verschillend. Binnen de scholen van onze Stichting is het mogelijk om kinderen van 3 ½ jaar reeds 2 dagdelen van de week als gast te plaatsen, maar hierbij staat de vrijwillige medewerking van de school voorop. Anders gezegd: de school moet akkoord zijn met vervroegde toelating. Is de school niet akkoord, dan is vervroegde toelating niet mogelijk. Er is dus heel nadrukkelijk geen sprake van een recht op vervroegde toelating.

Het toelatingsbeleid wordt bepaald door de volgende criteria:

  1. de leeftijd van de leerling; de leerling is toelaatbaar vanaf 4 jaar (voor 3 ½ jarigen zie boven) tot en met het schooljaar waarin hij/zij de leeftijd van 14 jaar bereikt (artikel 39 WPO);
  2. de ouders dienen in te stemmen met de grondslag van de school en deze te respecteren;
  3. de huisvestingscapaciteit en organisatie van de school;
  4. broertjes en zusjes van een leerling worden altijd toegelaten, voor zover de ondersteuning door de school kan worden geboden;
  5. voor de RK-scholen geldt dat katholieke kinderen altijd worden toegelaten, voor zover de school passende ondersteuning kan bieden. Onder katholiek wordt binnen deze procedure verstaan dat de aspirant-leerling RK-gedoopt is;
  6. de draagkracht van de leerkracht/het team;
  7. de mogelijkheden van de school, bijvoorbeeld onderwijskundige ondersteuning, menskracht, expertise, begeleiding, middelen;
  8. de aard en de ernst van de handicap en de hulpvraag van de leerling; de mogelijkheden van het kind;
  9. de rust en veiligheid van alle leerlingen en personeelsleden in de school.

De eerste 5 criteria zijn in algemene zin. De laatste 4 criteria zijn meer gericht op het toelatingsbeleid t.a.v. kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit is een samenvatting van ons aanmeldings- en toelatingsbeleid. Een uitgebreide versie van het beleid toelating, verwijdering en schorsing is op te vragen bij de directeur.