Schoolbestuur

De school moet door het hele team worden “gedragen”. Er is een goede sfeer waar een open en eerlijke communicatie met elkaar mogelijk is, waar naar elkaar geluisterd wordt en aandacht is voor elkaar. Ieder teamlid voelt zich betrokken bij de school.     

De organisatie
De directeur draagt de eindverantwoording, inspireert en stimuleert het team en wordt daarin bijgestaan door de teamleider, de intern begeleider voor de zorgstructuur, ICT-coördinatoren voor werken met computers en coördinatoren (kartrekkers) voor het opzetten en uitwerken van diverse ontwikkelingsgebieden binnen onze school. Er is een goede relatie en communicatie tussen de verschillende geledingen van de school, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. De directeur zorgt voor het waarborgen van de professionaliteit van de leerkrachten die blijvend werken aan hun competenties op pedagogisch, vakdidactisch en organisatorisch vlak. Er is binnen de organisatie ruimte voor onderlinge samenwerking en het gebruikmaken van elkaars expertise.