Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan tussen directie enerzijds en de ouders en leerkrachten anderzijds. De MR heeft op diverse terreinen advies- of instemmingsbevoegdheden met betrekking tot het beleid en (voorgenomen) beleidswijzigingen van de school.

Op de Maria in Campisschool bestaat de MR uit 2 leerkrachten (personeelsgeleding) en 2 ouders (oudergeleding). Deze geledingen in de MR hebben een gemeenschappelijk doel: het optimaal functioneren van de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder weegt dan voor de andere. In dat geval heeft de een instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Als een besluit meer betrekking heeft op het personeel, geldt over het algemeen dat de personeelsgeleding van de MR meer rechten heeft dan de oudergeleding. Andersom geldt dat de oudergeleding over het algemeen meer rechten heeft bij besluiten die vooral betrekking hebben op de leerlingen.

Activiteiten De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen of wijzigen van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, veranderingen van onderwijskundige doelstellingen van de school, de ouderbijdrage, schoolgids, formatie, vakantierooster en het financiële jaaroverzicht (begroting en realisatie). Kortom: op veel terreinen heeft de MR een taak als overlegorgaan tussen ouders en leerkrachten enerzijds en directie anderzijds. De bevoegdheden worden wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De bovenschoolse zaken worden wat betreft advies- en instemmingsrecht geregeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De (G)MR-reglementen alsmede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de stichting www.fidarda.nl.

Contact De MR heeft een eigen emailadres: mr.rkmariaincampisschool@gmail.com

Dit adres kunt u als ouder gebruiken om zaken aan te kaarten of bijvoorbeeld iets in te brengen voor de MR-vergadering.

Leden oudergeleding:

  • Voorzitter: Marion Marissen, moeder van Paula (gr6) en Anne (gr3)
  • lid: Arend Barkhof,  vader van Corne (gr5)

Leden personeelsgeleding:

  • Secretaris: Julia Immenga(Leerkracht middenbouw))
  • Lid: Marieke Westen (Leerkracht bovenbouw)