Klachtenregeling

Wanneer uw kind of uzelf er niet meer uitkomt willen we graag helpen. Grote problemen waarmee uw kind niet uit de voeten kan, problemen tussen uw kind en uzelf, tussen uw kind en de leerkracht of tussen uzelf en de leerkracht. Wanneer er geen mogelijkheden meer zijn om daarvoor, met de mensen binnen onze school, een oplossing te vinden kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Voor al onze 20 scholen is er een centrale vertrouwenspersoon. Voor de Maria in Campisschool is Jeanette Henrdiks contactpersoon. Daarnaast kunt u bij geestelijke nood natuurlijk ook een beroep doen op onze pastoor, dhr. J.J.G. Tolboom, 0592-312181 of j.j.g.tolboom@home.nl.

Eén klachtencommissie voor katholiek onderwijs
Elke school is sinds 1998 verplicht een klachtenregeling te hebben. Daarbij hoort dat er een commissie is die klachten in behandeling kan nemen. Zestig procent van de katholieke scholen heeft gekozen voor aansluiting bij de landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. Klachten die op een aangesloten school betrekking hebben, kunnen bij deze landelijke commissie worden ingediend. Het reglement van de klachtencommissie schrijft de scholen voor dat zij een aantal stukken voor iedereen ter inzage hebben liggen, namelijk de geldende klachtenregeling, de samenstelling van de klachtencommissie, het kantooradres van het secretariaat en het reglement. Een exemplaar van de Klachtenregeling van Primenius ligt op school ter inzage. De klachtenprocedure begint door schriftelijke indiening van de klacht bij het secretariaat van de klachtencommissie. Degene die aangeklaagd is en het bevoegd gezag krijgen een afschrift van de klacht toegestuurd. Zij kunnen daarop reageren, ook weer schriftelijk. Gebruikelijk is dat na de schriftelijke ronde een mondelinge behandeling plaatsvindt. De commissie die zich met de mondelinge behandeling bezighoudt bestaat uit drie leden. De klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag kunnen tijdens de mondeling behandeling hun standpunt nog eens toelichten.

Landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

De secretarissen van de klachtencommissie zijn mr. H. Nentjes en M.G. Stamm. Het secretariaat is tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar: (070) 392 55 08.