Samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben alle scholen van de Stichting Primenius regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Maria in Campis

De Maria in Campisschool maakt onderdeel uit van samenwerkingsverband Primair onderwijs  22-01 in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden- Drenthe en Aa en Hunze. Het samenwerkingsverband is een vereniging van elf schoolbesturen van alle basisscholen in deze regio.

Het Samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.

Je zou ook kunnen zeggen dat het Samenwerkingsverband zich tot doel heeft gesteld scholen te ondersteunen zodat alle kinderen op de aangesloten scholen zorg op maat krijgen. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. Daarom staat de basiskwaliteit van het onderwijs voorop in onze regio. De focus ligt op het ontwikkelen van een inhoudelijk onderwijsaanbod dat aansluit bij de leerlingen. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk leerlingen naar het reguliere basisonderwijs, ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zo nodig schakelen basisscholen daarbij de expertise in van speciaal onderwijs en externe zorgpartners.

Het samenwerkingsverband realiseert kwalitatief goed onderwijs en efficiënt arrangeren naar de speciale voorzieningen zo veel mogelijk op schoolniveau. Dit betekent dat de bijbehorende middelen ook zo veel mogelijk op schoolniveau in eigen omgeving inzetbaar moeten zijn. Het samenwerkingsverband richt de bekostiging zo in dat basisscholen hun onderwijs kwalitatief ontwikkelen en minder vaak een beroep hoeven te doen op dure speciale onderwijsvoorzieningen. Indien het in het belang is van de ontwikkeling van een kind, begeleiden wij de leerling naar een speciale voorziening.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Meer informatie is te verkrijgen op de website van Passend OnderwijsSchoolspecifieke informatie over het samenwerkingsverband is te vinden in onze schoolgids.

Onderwijsondersteuningsteam OOT

Als de basisschool alles heeft gedaan wat binnen haar mogelijkheden ligt, maar zich toch nog zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, schakelt zij OOT in. Het team van OOT ondersteunt, adviseert en/of begeleidt de basisschool bij hun vragen met betrekking tot de onderwijsbehoefte van de kinderen.

OOT is dienstbaar aan de scholen van de samenwerkingsverbanden katholiek onderwijs Groningen en Drenthe. Het team bestaat uit deskundigen zoals orthopedagogen, psychologisch assistenten en ambulante begeleiders. Dit kan worden uitgebreid met experts op diverse gebieden, zoals hoogbegaafdheid.

Eén keer per maand komt het team van OOT bij elkaar om te overleggen en eventuele nieuwe aanmeldingen te bespreken. Eén lid van OOT wordt aangewezen als contactpersoon voor de basisschool van uw kind. De intern begeleider van de basisschool onderhoudt het contact met het zorgteam en is ook uw contactpersoon. De intern begeleider draagt zorg voor de aan te leveren gegevens van uw zoon of dochter aan het zorgteam.